Behandling av personuppgifter

Trollhättans Truck värnar om din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter i förhållande till oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd och vår behandling av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@trollhattanstruck.se.

Personuppgifter används för att på bästa sätt kunna ge dig service samt för att kunna kommunicera med dig. Personuppgifter kan används för marknadsföringsrelaterade ändamål, bland annat för att anpassa vår kommunikation med dig.

Trollhättans Truck kommer endast att behålla personuppgifter om det finns ett syfte med att ha kvar informationen och dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med tredje part genom att vi inte själva äger våra sociala mediekanaler eller de servrar som används. Du samtycker till behandling av de uppgifter du själv lämnar när du använder våra kanaler, eller när vi fått dina uppgifter genom samtycke direkt från dig. Med behandling menas allt som Trollhättans Truck gör med dina personuppgifter. Till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar personuppgifter.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandling. Om du gör det tar vi bort våra publicerade uppgifter om dig. I annat fall ligger de kvar i kommunikationskanalen tills de gallras bort.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel e-postadress eller telefonnummer. Även bilder, film och ljudupptagningar är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden, filmen eller i ljudupptagningen.

På Trollhättans Truck använder vi oss av cookies/kakor för att lära oss hur våra besökare interagerar med innehållet på vår hemsida. Vissa cookies används för prestanda och funktionalitet och andra för statistik och tredjepartstjänster. Genom att klicka ’’Tillåt alla” på dialogrutan som kommer upp när du besöker oss godkänner du användandet av alla cookies. Du kan också välja att anpassa dina inställningar.

Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan till exempel registreras när du skickar e-post, ställer en fråga eller skriver något på sociala medier. Tänk på att inte skicka känslig information, exempelvis personnummer eller sekretessbelagd information, till oss via e-post och sociala medier eftersom detta inte är ett säkert sätt att överföra information på.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Trollhättans Truck strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES (Europeiska Unionen/Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EU/EES eftersom en del av våra leverantörer eller underleverantörer är internationella organisationer.

Trollhättans Truck kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå både inom och utanför EU/EES. Vill du veta om eller var dina personuppgifter överförs utanför EU/EES kan du kontakta info@trollhattanstruck.se.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Varje enskild person äger sina egna personuppgifter, därför har du som enskild vissa rättigheter som Trollhättans Truck är skyldig att iaktta under vissa omständigheter. Enligt dataskyddslagstiftningen har du nedanstående rättigheter som du kan åberopa. För att åberopa dina rättigheter kan du kontakta oss på info@trollhattanstruck.se.

Rätt till tillgång

Enligt dataskyddsförordningen har du alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som Trollhättans Truck har registrerade om dig. Du har alltid:

Rätt till rättelse och begränsning
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Rätt till dataportabilitet
Rätt att göra invändningar

Vem har ansvaret för personuppgifterna?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter

Trollhättans Truck
Kardanvägen 67, 461 38 Trollhättan

Telefon: 010 – 280 43 00

Har du frågor kring integritets- och dataskydd och vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@trollhattanstruck.se.